Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko nauczyciela

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko nauczyciela

1. Nazwa i adres jednostki:

Szkoła Podstawowa nr1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gołdapi
ul. Szkolna 4 , 19 – 500 Gołdap

2. Stanowisko: nauczyciel wspomagający.
3. Wymiar etatu: 20/20 etat nauczyciela wspomagającego.
4. Okres zatrudnienia: od dnia zakończenia procedur naboru do końca roku szkolnego 2014/2015 z możliwością przedłużenia umowy od roku szkolnego 2015/2016.
5. Wymagania związane ze stanowiskiem.
Niezbędne:
– wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
– kwalifikacje pedagogiczne wymagane do wykonywania pracy na określonym
stanowisku
KN art. 9
– doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Dodatkowe:
Powinien posiadać następujące dyspozycje:
– odpowiedni zasób wiedzy dotyczącej rozwoju, nauczania i wychowania dzieci
i młodzieży zdrowej i niepełnosprawnej
– odpowiedni zasób umiejętności pełnienia opieki, wychowania i nauczania, w tym
także umiejętności specjalnych
– pozytywne postawy emocjonalne wobec dzieci i młodzieży
– przekonanie o wartości integracyjnego wychowania i nauczania dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej.
Musi cechować go wyjątkowe zaufanie i przychylność do osób niepełnosprawnych. Konieczna jest umiejętność współpracy z różnymi specjalistami, rodziną, środowiskiem społecznym.
Powinien posiadać takie cechy osobowe, jak: cierpliwość, tolerancja, opiekuńczość,
opanowanie, empatia i komunikatywność.

6.Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;
2) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
3) oryginał kwestionariusza osobowego;
4) kserokopie świadectw pracy;
5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;
6) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
7) oświadczenie o niekaralności;
8) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w dniach od 16.03.2015r. do 23.03.2015r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr1
z Oddziałami Integracyjnymi w Gołdapi w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00.

Dyrektor szkoły
Beata Karpińska
Gołdap, 16.03.2015r.

Skip to content