odpowiedź w sprawie zapytania

 

SP-271.1.5.2016                                                                                Gołdap, dn. 18.11.2016 r.

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika   w Gołdapi przy ulicy Szkolnej 4                                                       

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika  w Gołdapi, reprezentowana przez Dyrektora na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2015 r.,  poz. 2164 ze zm.),  udziela odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie otrzymanych drogą elektroniczną w dniu 17.11.2016 r.

Treść zapytania:

  1. Prosimy o sprecyzowanie zakresu zamówienia. W SIWZ rozdział II pkt 1 podano iż przedmiotem zamówienia jest remont elewacji polegający na skuciu tynków w celu odsłonięcia pierwotnej ceglanej elewacji i nie ma tam wzmianki o robotach na części elewacji z pozostawionym tynkiem.

Dokumentacja przetargowa zawiera dwa przedmiary robót : Etap I dotyczący skucia tynków  i konserwacji cegły oraz etap II  dotyczący części elewacji z pozostawionym tynkiem.

Czy oferta ma obejmować zakres z obu przedmiarów czy tylko etap I

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający ogłaszając niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, zakresem prac objął wykonanie obu etapów, cyt.: Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w projekcie budowlanym –  załącznik nr 8 do SIWZ, przedmiarach robót – załącznik nr 9 i 10  oraz w STWiORB – załącznik nr 11 do SIWZ.

Załącznik nr 9 – Przedmiar robót – remont elewacji – etap I

Załącznik nr 10 – Przedmiar robót – remont elewacji – etap II

Treść zapytania:

  1. Czy zamawiający dysponuje Programem Prac Konserwatorskich oraz pozwoleniem Urzędu

Ochrony Zabytków na prowadzenie prac.

Wyjaśnienie:

Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora

Zabytków

Nr 369/2016                                                                       Z poważaniem

Beata Karpińska

Skip to content