Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ws. remontu elewacji Szkoły Podstawowej nr 1

Ogłoszenia powiązane:

Ogłoszenie nr 338393-2016 z dnia 08-11-2016 – Gołdap
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi przy ulicy Szkolnej 4, polegający na skuciu ty…
Termin składania ofert/wniosków: 24-11-2016

 

Ogłoszenie nr 345074 – 2016 z dnia 2016-11-17 r.

Gołdap:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 338393
Data: 08/11/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szkoła Podstawowa nr 1, Krajowy numer identyfikacyjny 115447800000, ul. ul. Szkolna  , 19500   Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 87 615 13 37, e-mail sp1goldap@poczta.fm, faks 87 615 13 37.
Adres strony internetowej (url): www.sp1goldap.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I.
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest: www.p1.goldap.edu.pl
W ogłoszeniu powinno być: www.sp1.goldap.edu.pl
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I.
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak Inny sposób: w fomie pisemnej Adres: Gina Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap
W ogłoszeniu powinno być: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak Inny sposób: w formie pisemnej Adres: Szkoła Podstawowa nr 1 w Gołdapi, ul. Szkolna 4, 19-500 Gołdap

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: I.
Punkt: 4)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp1goldap.edu.pl

 

 

 

Skip to content