Erasmus+

Nr projektu: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000057075

Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi zostało  przyznane dofinansowanie w kwocie  70 514,00 euro w ramach akredytowanego projektu programu Erasmus+, sektor Edukacja szkolna.

Realizacja projektu trwa od 01.06.2022 – 31.08.2023r., a w ramach tego przedsięwzięcia szkoła mogła zrealizować 2 mobilności zagraniczne, które miały na celu rozwinięcie kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli szkoły.

Wyjazd uczniów w ramach projektu Erasmus+ został zreazlizowany w terminie 28.05 -10.06.2023r., z 36 uczniami naszej szkoły na mobilność edukacyjną wyjechało 5 nauczycieli pełniących role opiekunów wyjazdu. Projekt był kierowany do uczniów klas szóstych.

Udział w projekcie był dobrowolny i każda chętna osoba mogła zgłosić chęć udziału, porzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Po przeprowadzonej rekrutacji wyłoniono 36 uczniów zakwalifikowanych do udziału w mobilności edukacyjnej.  Przed wyjazdem za granicę zostały przeprowadzone zajęcia przygotowawcze: z języka angielskiego, kulturowe –  języka grekciego i pedagogiczne.

W czasie 2-tygodniowego wyjazdu, wraz z rówieśnikami szkoły greckiej, uczniowie naszej szkoły realizowali program zajęć edukacyjnych. Tematyka skupiała się na  ekologii, zdrowym odżywianiu, równości płci, niedyskryminacji, historii polsko – greckiej.

Zajęcia odbywały się w sposób formlany i pozaformalny.

Szczególowe tematy zrealizowanych zajęć:

„Sztuka z odzysku” – wykorzystanie “śmieci – odpady” na zajęciach plastyczno/technicznych – tworzenie prac artystycznych.

Zajęcia z lekcji historii i geografii – poznanie historii i dziedzictwa kulturalnego regionów Pieria i Mazur.

Zajęcia z lekcji matematyki – rozwijanie myślenia algorytmicznego uczniów

Podchody z programowaniem – gra w podchody, polegająca na znalezieniu ukrytych zadań       i ich rozwiązanie.

Podchody z programowaniem – gra w podchody, polegająca na znalezieniu ukrytych zadań      i ich rozwiązanie.

Zajęcia „Co to jest dobra żywność?” – wpływ produkcji żywności na środowisko przyrodnicze, temat żywności ekologicznej, promocja postawy „zero waste”.

Tworzenie plakatów ekologicznych i promujących zdrowy tryb życia.

Zajęcia dotyczące zagrożonych gatunków zwierząt.

Zajęcia dotyczące różnorodności biologicznej w Polsce i Europie – lekcja w terenie.

Podniesienie świadomości uczniów na temat przyczyn i konsekwencji zmian klimatu, a także możliwości podejmowania różnorodnych działań w celu jego ochrony.

Znaczenie powietrza w życiu wszystkich istot żywych na naszej planecie.

Stereotyp – nieprawdziwe i uproszczone wyobrażenie.

Równość płci. „To jest gra, którą każda ze stron wygrywa”.

Historia z klimatem. Palące słońce, gdzie się podział śnieg?.

Migracje.

Roślinność Grecji – tworzenie zielników.

Powrót do przeszłości, archelogia grecka.

Wyjazd nauczycieli w ramach projektu Erasmus+ został zreazlizowany w terminie 09.07-22.07.2023r. Projekt był kierowany do 7 osób pracujących w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi.

Nauczyciele w ramach przyznanego wsparcia mogli uczestniczyć w działaniu „Kursy i szkolenia”.  Na etapie pisania wniosku szkoła wyraziła chęć uczestniczenia w kursie z języka angielskiego i taki też kurs został przeprowadzony.

Szczególowe tematy zrealizowanych zajęć:

Środki językowe (leksykalne, gramatyczne, ortograficzne oraz fonetyczne) umożliwiające realizację pozostałych wymagań ogólnych w ramach tematu – człowiek.

Środki językowe (leksykalne, gramatyczne, ortograficzne oraz fonetyczne) umożliwiające realizację pozostałych wymagań ogólnych w ramach tematu-  praca i życie prywatne.

Środki językowe (leksykalne, gramatyczne, ortograficzne oraz fonetyczne) umożliwiające realizację pozostałych wymagań ogólnych w ramach tematu-  praca i życie prywatne. Środki językowe (leksykalne, gramatyczne, ortograficzne oraz fonetyczne) umożliwiające realizację pozostałych wymagań ogólnych w ramach tematu –  podróżowanie, turystyka oraz kultura.

Słuchanie – rozumienie wypowiedzi ustnych.

Czytanie – rozumienie wypowiedzi pisemnych.

Mówienie –tworzenie krótkich, prostych, spójnych i logicznych wypowiedzi ustnych.

Kształtowanie poprawnej wymowy

Dzień z życia nauczyciela w języku angielskim (doskonalenie opowiadania, pisania ze słuchu).

Zasoby Internetu w języku angielskim.

Skip to content