Projekt „Dobry start – lepsze jutro”

 

Gmina Gołdap  realizuje projekt pn. „Dobry start – lepsze jutro”. Projekt rozpoczął się w styczniu 2017 r., a zakończy się z ostatnim dniem grudnia 2018 r. Wsparciem zostaną objęte dwie placówki: Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi oraz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwój zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Założeniem projektu jest działanie kompleksowe i trwałe, dlatego wsparciem zostaną objęci uczniowie, nauczyciele oraz rodzice uczniów.

Uczniowie wezmą udział w zajęcia podnoszących ich kompetencje kluczowe oraz w zajęciach specjalistycznych mających na celu zmniejszenie trudności w przyswajaniu wiadomości i umiejętności szkolnych. Będą to m.in. zajęcia: przyrodniczo-ekologiczne, z przedsiębiorczości, rozwijające myślenie matematyczne, rozwijające kreatywność i pomysłowość, z języka angielskiego, chemiczne. Podczas zajęć prowadzący będzie posługiwał się innowacyjnymi formami nauczania, wprowadzał nowoczesne metody pracy, jak również korzystał z dostępnych narzędzi i pomocy dydaktycznych – podręczników, tablic interaktywnych ze specjalistycznym oprogramowaniem, CD itp. Zajęcia będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach niektórych zajęć przewiduje się wyjazdy edukacyjne (np. do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, do studia teatralnego we Wrocławiu, teatru, kina itp.). Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą mogli także skorzystać z pomocy psychologa, pedagoga, logopedy, czy socjoterapeuty.

Nauczyciele zostaną objęci wsparciem w zakresie doskonalenia w zakresie metod sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych, prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu oraz prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, co pozwoli na kontynuowanie działań także po zakończeniu projektu.

Planuje się również współpracę z rodzicami, którzy zostaną objęci wsparciem doradcy wychowawczego (konsultacje w szkołach) oraz specjalistycznym warsztatami.

W ramach projektu zostaną doposażone pracownie matematyczno-przyrodnicze oraz zakupione pomoce dydaktyczne dla w/w placówek.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki, Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów  – projekty konkursowe.

 

deklaracja uczestnictwa ucznia

zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia

plakat zgłoszenie dziecka na zajęcia SPE SP1

plakat rekrutacyjny SP1

informacja o sytuacji rodzinnej dziecka KK

informacja o sytuacji dziecka SPE

informacja dla rodziców

informacja dla rodziców 1

Skip to content