O sprawdzianie szóstoklasisty

Zasady ogólne

Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej obejmuje wiadomości i umiejętności ‎określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w podstawie programowej kształcenia ‎ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch ‎pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego ‎nowożytnego. Podstawę dla wielu zadań z języka polskiego i matematyki ‎stanowią teksty lub informacje z zakresu historii lub przyrody.

Sprawdzian składa się z dwóch części:

 • część pierwsza – obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki, ‎
 • część druga – obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego.

Szóstoklasista przystępuje do sprawdzianu z jednego z następujących języków: angielskiego, ‎francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ‎ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.‎

Sprawdzian ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły ‎podstawowej. Nie określa się minimalnego wyniku, jaki powinien uzyskać uczeń, toteż ‎sprawdzianu nie można nie zdać.‎

Przebieg sprawdzianu

Sprawdzian jest przeprowadzany w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub ‎zdrowotnych nie przystąpi do sprawdzianu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Obie części sprawdzianu są przeprowadzane jednego dnia. Część pierwsza trwa 80 minut, ‎a część druga – 45 minut. Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą. Każda ‎część sprawdzianu rozpoczyna się o godzinie określonej w harmonogramie ‎przeprowadzania sprawdzianu,   który jest ogłaszany na stronie internetowej Centralnej ‎Komisji Egzaminacyjnej do 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.‎ Do czasu pracy z arkuszem egzaminacyjnym nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłącznie materiały i przybory pomocnicze określone w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogąkorzystać zdający

W roku szkolnym 2015/2016 są to:

 • długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania odpowiedzi
  i wykonywania rysunków
 • linijka, wykorzystywana tylko podczas pierwszej części sprawdzianu.

Na sprawdzianie nie można korzystać z ołówka, kalkulatora . Nie wolno także ‎przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania na sprawdzianie

Zadania do części pierwszej sprawdzianu z języka polskiego i matematyki  tworzą jeden arkusz. Zadania te  mają formę zamkniętą i otwartą. W zadaniach otwartych zdający samodzielnie ‎formułuje odpowiedź. ‎Wśród zadań ‎otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna.

Zadania do części drugiej sprawdzianu – z języka ‎obcego nowożytnego mają formę zamkniętą. Zadania zamknięte to takie, w których uczeń ‎wybiera odpowiedź spośród podanych.

Do przeprowadzenia części drugiej sprawdzianu wykorzystuje się także płytę CD do sprawdzenia umiejętności rozumienia ze słuchu (nie dotyczy sprawdzianu dla uczniów słabosłyszących  i niesłyszących).

 

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w:‎

Arkusz egzaminacyjny do obydwu części sprawdzianu składa się z  zeszytu zadań i karty odpowiedzi.
W części pierwszej sprawdzianu rozwiązania zadań otwartych  uczeń ‎zapisuje  w miejscu do tego przeznaczonym w zeszycie zadań.  W obydwu częściach sprawdzianu odpowiedzi do zadań zamkniętych uczeń przenosi na kartę odpowiedzi.

Informacje dodatkowe

1.‎ Sprawdzian w języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej i języku ‎regionalnym

Uczniowie szkół lub oddziałów, w których zajęcia są prowadzone w języku mniejszości ‎narodowej, języku mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, rozwiązują zadania ‎z matematyki w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości ‎etnicznej lub w języku regionalnym. Stosowną deklarację rodzice (prawni opiekunowie) ‎ucznia składają do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany ‎sprawdzian.‎

2.‎    Sprawdzian z języka obcego nowożytnego

Jeżeli w szkole uczeń uczy  się obowiązkowo więcej niż jednego języka ‎obcego nowożytnego, jego rodzice (prawni opiekunowie) składają pisemną deklarację wyboru języka (załącznik 3a w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu) do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.
Osoby pełnoletnie składają taką deklarację samodzielnie.

3.‎   Uprawnienia laureatów  konkursów/finalistów i laureatów olimpiad

Uprawnieni do zwolnienia z odpowiedniej części sprawdzianu są uczniowie, którzy w klasie czwartej, piątej lub szóstej szkoły podstawowej przystąpili do olimpiady, konkursu z zakresu przedmiotów objętych sprawdzianem (języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego będącego dla ucznia obowiązkowym przedmiotem) i uzyskali tytuł :

Zwolnienie jest równoznaczne ‎z uzyskaniem z tej części sprawdzianu najwyższego wyniku.‎

4.‎    Uprawnienia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

 • cudzoziemcy, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu,
 • chorzy, niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, przystępują do ‎sprawdzianu w warunkach i formach dostosowanych do ich potrzeb.

 

Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie dyrektora Centralnej ‎Komisji Egzaminacyjnej, publikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do 10 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.‎

 

NOWOŚĆ

W roku szkolnym 2015/2016 przygotowuje się dostosowane arkusze egzaminacyjne dla:

 • cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu do części pierwszej sprawdzianu,
 • dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym do obydwu części sprawdzianu.

 

Zapotrzebowanie na ww. materiały należy składać pisemnie do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie do 30 listopada 2015 roku.

 

Wyniki i zaświadczenie

W terminie wskazanym w komunikacie przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyniki sprawdzianu dla każdego ucznia, który przystąpił do sprawdzianu zostaną przekazane elektronicznie do szkoły oraz udostępnione uczniom w serwisie ucznia.

W dniu zakończenia roku szkolnego uczeń, który kończy szkołę podstawową (a w szkołach artystycznych uczeń promowany do klasy programowo wyższej) otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach sprawdzianu wraz ze świadectwem.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przygotowuje Informację o szczegółowych wynikach sprawdzianu (a nie zaświadczenie) dla uczniów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu z przyczyn losowych lub zdrowotnych, zwolnionych ze względu na niepełnosprawności sprzężone.

W  informacji o szczegółowych wynikach sprawdzianu zamiast wyniku wpisuje się odpowiednio „zwolniony”, „zwolniona”.

Wyniki sprawdzianu obejmują:

 •   wynik z części pierwszej (wynik ogólny oraz szczegółowe wyniki z języka polskiego ‎i matematyki)‎
  •   wynik z części drugiej (z języka obcego nowożytnego).

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu.

Na przykład ‎jeśli zdający za zadania matematyczne zdobędzie 18 punktów spośród 22 możliwych do ‎zdobycia, to uzyska wynik równy 82%.

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

 

Skip to content