Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

z 3 lipca 2014 r.

w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku

Na podstawie § 33 ust. 1, 2 i 3, § 47 ust. 3, § 49 ust. 1, § 61 ust. 2, § 102 ust. 4, § 103 ust. 1, § 113 ust. 1 i 2 i § 146 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, uwzględniając przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), ustalam terminy sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku.

TERMINY SPRAWDZIANU

  1. Termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 1 rozporządzenia – 1 kwietnia 2015 r. (środa)
  2. Dodatkowy termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 oraz § 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia – 1 czerwca 2015 r. (poniedziałek)
  • część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00
  • część 2. – język obcy nowożytny – godz. 11:45
  •  część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00
  • część 2. – język obcy nowożytny – godz. 11:45

 

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół:

  • ze sprawdzianu przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu – 19 czerwca 2015 r. (data wydania zaświadczenia: 26 czerwca 2015 r.)

 

DODATKOWE INFORMACJE NA STRONACH:

http://www.oke.lomza.pl

http://www.cke.edu.pl/

Skip to content